Bestuur Clubinformatie Technische zaken Statuten Privacyverklaring Home


Speelgelegenheid
donderdagavond:
 


Café Het Wandelbos
Zwartvenseweg 25
5044 PA Tilburg

club: 06-1462 5047

36 paren in drie lijnen 

 

Terug naar boven

------------------------------- 
BESTUUR      (historie)


 

René den Boer   
013-463 6367
voorzitter


 


 

Miel Ruymbeke   
06-2940 4631
secretaris


 


 

Theo Beekman   
013-468 0440
penningmeester


 


 

Cees Jansen   
013-468 1627
vice voorzitter


 


 

Wil van Gils   
013-455 4705
wedstrijdleider


 

 

Terug naar boven

-----------------------------

 

Informatie over BC Invite

 

Terug naar boven

In de jaren zeventig hebben enkele medewerkers van Interpolis de gelijknamige bridgeclub opgericht. Na veertig jaar is de naam gewijzigd naar B.C. Invite, omdat er geen binding meer is met verzekeraar Interpolis.

B.C. Invite is aangesloten bij de N.B.B.

Oprichtingsdatum:
8 april 1976

Aantal leden:
76, waarvan er 72 deelnemen aan de clubcompetitie.

Lidmaatschap:
Het lidmaatschap staat open voor iedereen die plezier heeft in bridgen.

Speelgelegenheid:
Café Het Wandelbos, Zwartvenseweg 25, Tilburg

Rookbeleid:
Er is geen ruimte beschikbaar om te roken, tenzij in de buitenlucht.

Clubavond:
donderdag

Aanvang clubavond:
19.45 uur

Clubcompetitie:
De interne clubcompetitie wordt gehouden van september tot en met april. De deelnemers worden naar sterkte (victory-points) ingedeeld in drie poules van 12 paren. Na elke cyclus van vier speelavonden vindt promotie/degradatie plaats (van de drie hoogst respectievelijk laagst geëindigde paren).
Voor de competitie geldt een opkomstplicht; bij afwezigheid zorgen de leden zelf voor invallers.

Districtscompetities:
Teams van de BC Invite doen doorgaans mee aan de viertallencompetitie en parencompetitie, die door het district Midden-Brabant van de NBB wordt georganiseerd.


Extra activiteiten:
De BC Invite organiseert een aantal extra activiteiten als de herfstdrive, de nieuwjaarsdrive, de jaardrive en de feestelijke jubileumvieringen. Het bestuur streeft naar periodieke vernieuwing van zijn activiteitenkalender.

Aanmelden:
Voor meer informatie of aanmelding als lid, kun je contact opnemen met secretaris Miel Ruymbeke

 

Terug naar boven

-----------------------------

 

Statuten BC Invite

 

Terug naar boven

  STATUTEN VAN DE BRIDGECLUB INVITE        (versie 11 mei 2017)
  
Art. 1. De vereniging draagt de naam Bridgeclub Invite (verder aangeduid als BCI). Zij heeft haar zetel in de gemeente Tilburg.
  
Art. 2. De BCI heeft ten doel de beoefening van het bridgespel. Zij biedt haar leden de gelegenheid het bridgespel te beoefenen door het organiseren van wedstrijden, cursussen, het deelnemen aan competities en wedstrijden en verder door al hetgeen voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.
  
Art. 3.De BCI is opgericht op 8 april 1976; de vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar loopt van 1 april tot 1 april.
  
Art. 4. 1. Het lidmaatschap van de BCI staat open voor iedereen.
2. De vereniging kent gewone leden en ereleden.

3. Gewone leden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.

4. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of wegens hun buitengewone verdiensten in het kader van de doelstelling van de vereniging door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
  
Art. 5. Het bestuur beslist over toelating van nieuwe leden.
  
Art. 6. Het lidmaatschap van gewone leden en ereleden is persoonlijk en daarom niet overdraagbaar.
  
Art. 7. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen of te royeren ingeval hij:
- bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen
of
- door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad
of
- door het bestuur van de Nederlandse Bridgebond is geschorst.

Gedurende de periode dat hij is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
  
Art. 8. Het lidmaatschap van de leden eindigt:
a. door overlijden;
b. door royement;
c. door opzegging door het lid zelf;
d. als niet voor 15 juni wordt ingeschreven voor een nieuw competitieseizoen. Overigens kan een lid ervoor kiezen een of meer seizoenen niet deel te nemen aan de clubcompetitie, zonder dat zijn lidmaatschap hierdoor vervalt. Deze keuze dient eveneens voor 15 juni aan het bestuur bekend gemaakt te worden.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt (ongeacht de reden of oorzaak), blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het volledige jaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
  
Art. 9. 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributie van leden en uit eventuele andere baten.

2. Jaarlijks wordt door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering de hoogte van de contributie vastgesteld.
  
Art. 10. 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen.

2a. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd.
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds door de algemene vergadering benoemd.

2b. Tot een kwartier voor aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door ten minste vijf leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.

3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.

5. Jaarlijks treden één of meerdere bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. De aftredende(n) is (zijn) terstond herkiesbaar.
  
Art. 11. 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk alsmede de voorzitter en de secretaris of penningmeester gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester - of bij diens afwezigheid van het door het bestuur gemachtigde bestuurslid - voldoende.
  
Art. 12. 1. Binnen twee maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de nodige bescheiden, verantwoording af van zijn in het afgelopen jaar gevoerd bestuur.

2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk 30 dagen voor de jaarvergadering, een commissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopend c.q. laatstverstreken jaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige laten bijstaan.

3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.

5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit ten minste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
  
Art. 13. 1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van 14 dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.

2. Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste een tiende gedeelte van de leden.

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.
  
Art. 14. 1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben ieder één stem.
Een stemgerechtigde is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde.

2. Een stemgerechtigde heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigden ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij stemming over personen is degene gekozen, die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is degene gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend.
Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, en stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
  
Art. 15. 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering. Bij zijn afwezigheid zal een van de andere bestuursleden als leider van de vergadering optreden.

2. Van het ter algemene vergadering verhandelde wordt door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging een besprekingsverslag gemaakt.
  
Art. 16. 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen in een algemene vergadering.

4. De statutenwijziging treedt onmiddellijk in werking.
  
Art. 17. 1. Behoudens het bepaalde in artikel 19 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met ten minste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

2. Bij de oproeping tot de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergadering moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen.

3. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen doeleinden, die met het doel van de vereniging overeenstemmen.

5a. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

5b. Bij liquidatie zijn de leden nog een zodanige contributie verschuldigd berekend naar rato van de verstreken periode van het betreffende verenigingsjaar.
  
Art. 18. 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag van de contributies, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van de speelruimte van de vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering.

3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die onverenigbaar zijn met de dwingend rechtelijke bepalingen van de wet, met deze statuten of met statuten en reglementen van de Nederlandse Bridgebond.
  
Art. 19. In gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur.

 

Terug naar boven

-----------------------------

Bestuurshistorie
vanaf jaren voorzitter secretaris penningmeester wedstrijdleider vice-voorzitter
08.04.1976 0 Jan de Man Sjef Vorstenbosch Arie van Gils Leo Spapens .
07.04.1977 1 Ad de Beer . . . .
30.03.1978 2 . Ied Roozen . . Ton Sonneveldt
31.05.1979 3 Jules van Rheede . Ad de Beer . Hans Kuijpers
05.06.1980 4 . . Harrie van Lankveld . ---
04.06.1981 5 . --- . . .
24.06.1982 6 Ad van Rooy . . --- .
09.05.1983 7 . . --- . ---
10.05.1984 8 . --- . Ben de Sévaux .
09.05.1985 9 --- . . . .
16.05.1986 10 . . --- . ---
20.05.1987 11 . --- . --- .
26.05.1988 12 André van den Berg . . . .
01.06.1989 13 . . --- . ---
24.05.1990 14 . --- . --- .
23.05.1991 15 --- . . . .
21.05.1992 16 . . --- Wil van Gils ---
13.05.1993 17 . --- . . .
26.05.1994 18 --- . . . .
25.05.1995 19 . . --- --- ---
30.05.1996 20 . --- Gert Joosten . .
29.05.1997 21 Koos Korst . . . .
14.05.1998 22 . . . --- ---
13.05.1999 23 . Tineke Boomsma --- . .
25.05.2000 24 --- . . . .
31.05.2001 25 . . . --- ---
23.05.2002 26 . --- --- . .
22.05.2003 27 --- . . . .
27.05.2004 28 . . . --- 25 jaar
18.05.2005 29 . --- --- . .
18.05.2006 30 --- . . . .
24.05.2007 31 . . . --- ---
22.05.2008 32 . --- --- . .
28.05.2009 33 --- . . . .
20.05.2010 34 . . . --- Rob Habraken
19.05.2011 35 . --- --- . .
10.05.2012 36 Theo Beekman . . . .
16.05.2013 37 . . . --- ---
15.05.2014 38 . --- --- . .
21.05.2015 39 --- . . . .
12.05.2016 40 . . . --- René den Boer
11.05.2017 41 René den Boer Miel Ruymbeke Theo Beekman . Cees Jansen
03.05.2018 42 . . . . .
02.05.2019 43 --- . . --- .
07.05.2020 44 . -?- -?- . -?-

Terug naar Bestuur

Terug naar boven

-----------------------------